Chocolate Chip Cake with Topping Cream

January 22 2011

Cuối năm bận rộn quá, nên tối nay mình mới lại có thời gian chăm chút cho sở thích này. Thật đáng “phê bình” :P

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: